facebook
  • Chương Trình Điều Dưỡng Chuyển Đổi

Các học viên đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học chính quy chuyên ngành điều dưỡng có thể tham gia chương trình chuyển đổi của CMMB Việt Nam để được làm việc và định cư tại Đức.